Ugrás a tartalomra
x

Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület ( 7436 Újvárfalva, Szabadság tér 12.) a továbbiakban Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület illetve Egyesület, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Egyesületünk, az általa a terjle.hu és terjleafoutrol.hu internetes oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni kívánó természetes személyek személyes adatait kezeli, mely adatkezelés az érintett természetes személy hozzájárulásán alapul.

A Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

A terjle.hu és terjleafoutrol.hu portállal kapcsolatosan irányadó jogi irányelvek folyamatosan elérhetők.

A Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

2. ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

A Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület adatkezelési alapelvei, így a jelen nyilatkozat is, összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
- 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

3. DEFINÍCIÓK
(a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi értelmező szótára alapján)

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 2.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Cookie: egy 4 kilobájtnál nem nagyobb szövegfájl, amit az internetes böngészőprogram tárol el a számítógépünkön a meglátogatott szerverekről. Funkciója, hogy kényelmesebbé tegye a szörfölést, mivel segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat, stb. Segítségével a honlapok testre szabhatók, illetve a szörfölés történetét ismerve célzott reklámkampányokra is alkalmas.

4. ALAPELVEK  EGYESÜLETÜNK ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Szolgáltatásunk kifejezetten úgy van felépítve, hogy az érintetteknek minden személyes adat tekintetében meg kell adniuk hozzájárulásukat személyes adataik kezeléséhez.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

5. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyesületünk az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról nyilvántartást vezetünk.
A honlapok látogatása során nem rögzítjük sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot.
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

6. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATFELVÉTELE A HONLAPON

A terjle.hu és terjleafoutrol.hu honlap HTML kódja az Egyesülettől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerverek segítik a honlapon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását.
A webanalitikai szolgáltatók Egyesületünk megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni.

7. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

A honlap fel nem sorolt részein egyéb személyes adatkezelés nem folyik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót. (Be. 71. §).
A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

Az adatkezelés során megőrizzük

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

9. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a honlapon megadott elérhetőségeken.
Az érintett kérelmére a Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.
Ha a személyes adat kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte, a személyes adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – erre vonatkozó hozzájárulás hiányában – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

11. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Az egyesület megnevezése: Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület
Adószáma: 18785166-1-14
Az egyesület székhelye: 7436 Újvárfalva, Szabadság tér 12.

Felhasználási feltételek:
Amennyiben honlapunkon, vagy bármely oldalunkon látogatást tesz elismeri, hogy elmúlt 18 éves és egyetért a felhasználási feltételekkel az alul leírtakban. Ha nem ért egyet, kérjük hagyja el oldalunkat.
Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználási feltételeket Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület megváltoztassa, módosítsa.
Célunk naprakész és pontos információkat szolgáltatni. Amennyiben valamely információk helytelensége a tudomásunkra jut, törekszünk a hiba kijavítására. A Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület ugyanakkor semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a honlapon található információkkal kapcsolatban.

A szolgáltatás mennyiségének változtatását fenntartjuk. Szolgáltatásunk célja a befektetőket, önálló döntéseiket segítendő, információkkal való ellátása és oktatása. Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület mindent elkövet azért, hogy információi a lehető legpontosabbak, és helyesek legyenek. Jogi értelemben vett felelősséget, az információk helyességéért viszont nem tudunk vállalni.
Az információk nem feltétlenül teljes körűek, pontosak, átfogó jellegűek vagy naprakészek.
Esetenként olyan külső honlapokra irányítanak tovább, melyek felett a Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület nem rendelkezik ellenőrzési joggal, és melyeket illetően Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület semmiféle felelősséget nem vállal.
A Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a honlap bármely részét bármikor saját belátása szerint felfüggessze, megváltoztassa, módosítsa, eltávolítsa, vagy új részekkel kiegészítse.

Jogi nyilatkozat

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület (Székhely: 7436 Újvárfalva, Szabadság tér 12.) minden tőle telhető, és észszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a terjle.hu és terjleafoutrol.hu internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.
Mindezek ellenére, az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület, sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse.

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület, nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.
A terjle.hu és terjleafoutrol.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület honlapjának bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület részére elfogadja, hogy a Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesületnek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni kivéve, ha a Felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

A Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat.

Kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és észszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a terjle.hu és terjleafoutrol.hu oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Adatvédelmi irányelv:

Webhelyünkön, online marketing céllal alkalmazzuk a remarketinget, amelyhez fontos tudnia a következőket:
- Hirdetéseinket külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken jelenítik meg;
- Külső szolgáltatók, közöttük a Google, annak céljából használja az ún. cookie-kat, hogy egy személynek a webhelyen tett korábbi látogatásai alapján jelenítsenek meg hirdetéseket;
- Amennyiben ezt a továbbiakban nem szeretné, letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban. Valamint a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.